USŁUGI

USŁUGI

Zakres usług świadczonych

przez naszą Kancelarię Adwokacką:

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Proponujemy Państwu obsługę prawną w zakresie określonym poniżej i sprecyzowanym następnie w indywidualnej umowie – ze szczególnym uwzględnieniem następujących czynności:

udzielania opinii prawnych ustnych lub na piśmie według życzenia Zleceniodawcy w bieżących sprawach;

kompleksowego prowadzenia procesów sądowych we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym;

prowadzenia postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi;

opracowywania pism procesowych, przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej;

przygotowania i opiniowanie projektów umów handlowych;

udziału w negocjacjach oraz prowadzenie mediacji w przypadku zaistnienia sporów.

Nadto zakres naszych usług obejmuje liczne gałęzie prawa gospodarczego, rodzinnego, cywilnego oraz karnego m.in.:

Zakres usług świadczonych przez naszą Kancelarię Adwokacką:

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Proponujemy Państwu obsługę prawną w zakresie określonym poniżej i sprecyzowanym następnie w indywidualnej umowie – ze szczególnym uwzględnieniem następujących czynności:

udzielania opinii prawnych ustnych lub na piśmie według życzenia Zleceniodawcy w bieżących sprawach;

kompleksowego prowadzenia procesów sądowych we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym;

prowadzenia postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi;

opracowywania pism procesowych, przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej;

przygotowania i opiniowanie projektów umów handlowych;

udziału w negocjacjach oraz prowadzenie mediacji w przypadku zaistnienia sporów.

Nadto zakres naszych usług obejmuje liczne gałęzie prawa gospodarczego, rodzinnego, cywilnego oraz karnego m.in.:

Prawo gospodarcze:

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • tworzenie od podstaw podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego,
 • rejestrowanie wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • windykacje należności,
 • pomoc prawną w uzyskaniu koncesji licencji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności,

Prawo gospodarcze:

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • tworzenie od podstaw podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego,
 • rejestrowanie wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • windykacje należności,
 • pomoc prawną w uzyskaniu koncesji licencji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności,

Prawo rodzinne:

Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych. Pomagamy także rozwiązywać spory majątkowe pomiędzy małżonkami zarówno w drodze negocjacji jak również w postępowaniu sądowym. Zakres usług obejmuje m.in. :

 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo rodzinne:

Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych. Pomagamy także rozwiązywać spory majątkowe pomiędzy małżonkami zarówno w drodze negocjacji jak również w postępowaniu sądowym. Zakres usług obejmuje m.in. :

 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo cywilne:

Zakres usług obejmuje, całe spektrum prawa cywilnego m.in.:

 • prawo spadkowe,
 • uzyskiwanie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • odszkodowania za wypadki drogowe
 • pomoc w sprawie uzyskania świadczeń należnych osobom poszkodowanym za uszczerbki na zdrowiu i uszkodzenia ciała,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • inne sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

Prawo cywilne:

Zakres usług obejmuje, całe spektrum prawa cywilnego m.in.:

 • prawo spadkowe,
 • uzyskiwanie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • odszkodowania za wypadki drogowe
 • pomoc w sprawie uzyskania świadczeń należnych osobom poszkodowanym za uszczerbki na zdrowiu i uszkodzenia ciała,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • inne sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

Prawo karne:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania – Policją i Prokuraturą oraz w trakcie procesu karnego,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym między innymi w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach wypadków komunikacyjnych i kolizji drogowych,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym,
 • obrona przedsiębiorców i członków zarządu spółek w sprawach karnych i karno-skarbowych.

Prawo karne:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania – Policją i Prokuraturą oraz w trakcie procesu karnego,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym między innymi w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach wypadków komunikacyjnych i kolizji drogowych,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym,
 • obrona przedsiębiorców i członków zarządu spółek w sprawach karnych i karno-skarbowych.

KONTAKT

KONTAKT

ul.Krakowskie Przedmieście 41/2a
20-076 Lublin

Ul. Narutowicza 68/7, 20-013 Lublin

adw. Agnieszka Bergiel

NIP 9222662947

+48 506 432 110

bergiel@adwokat-lublin.com

 

adw. Paulina Bartosiewicz – Drozd

NIP 7122987175

+48 883 785 200

bartosiewicz@adwokat-lublin.com

 

ul.Krakowskie Przedmieście 41/2a
20-076 Lublin

Ul. Narutowicza 68/7, 20-013 Lublin

adw. Agnieszka Bergiel

NIP 9222662947

+48 506 432 110

bergiel@adwokat-lublin.com

 

adw. Paulina Bartosiewicz – Drozd

NIP 7122987175

+48 883 785 200

bartosiewicz@adwokat-lublin.com