Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

podział majątku po rozwodzie

Rozwód to zawsze trudny okres dla małżonków, a jednym z najbardziej skomplikowanych aspektów tego procesu jest podział majątku. W Polsce istnieją różne przepisy regulujące kwestie majątkowe w przypadku rozpadu małżeństwa, a sposób podziału zależy od wielu czynników. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej kluczowym aspektom prawnym i praktycznym dotyczącym podziału majątku po rozwodzie.

Jakie są podstawowe zasady podziału majątku byłych małżonków?

W polskim prawie obowiązuje zasada wspólności majątkowej, co oznacza, że majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa należy do nich wspólnie. W przypadku rozwodu majątek ten jest dzielony pomiędzy byłych małżonków na zasadzie równości. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły, które mogą wpłynąć na sposób podziału majątku.

Przede wszystkim warto wspomnieć o umowach majątkowych, które mogą zostać zawarte przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie. Umowy takie pozwalają na ustalenie innych zasad niż te wynikające z ustawy, np. wyłączenie niektórych dóbr z majątku wspólnego lub ustalenie, że każdy z małżonków będzie posiadać odrębny majątek. Jeśli taka umowa została zawarta, podział majątku po rozwodzie będzie się odbywał zgodnie z jej postanowieniami.

Zajmując się sprawami o podział majątku w Lublinie, zwracamy uwagę także na przepisy dotyczące wyłączenia majątku osobistego. Majątek taki obejmuje m.in. przedmioty służące do osobistego użytku, odszkodowania za szkody na osobie czy też prawa wynikające z darowizn i spadków, o ile darczyńca lub spadkodawca nie postanowił inaczej. Majątek osobisty nie jest dzielony po rozwodzie.

Podział majątku może odbyć się na kilka sposobów. Najlepszym rozwiązaniem jest porozumienie między małżonkami, które pozwala na szybkie i mniej kosztowne zakończenie sprawy. Jeśli jednak porozumienie nie jest możliwe, konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu. W przypadku postępowania sądowego, sąd może orzec podział majątku wspólnego na zasadzie równości lub nierówności, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy. Sąd może również orzec przysporzenie majątku wspólnego na rzecz jednego z małżonków, jeśli uzna to za uzasadnione ze względu na okoliczności sprawy.